Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2022 17:04, số lượt xem: 52

Anh cùng ấy nguyện mãi lòng vương
Diệu ảo nồng thơ đẫm mật đường
Cành lá rợp đưa dìu dặt thoảng
Nghĩa tình thơm trải ngạt ngào thương
Canh xào xạc trỗi mơ vàng đá
Mộng lững lờ say đượm chiếu giường
Đành cũng đợi lâu dù cảm xúc
Nhanh hàn gắn lại toả trầm hương

Hương trầm toả lại gắn hàn nhanh
Xúc cảm dù lâu đợi cũng đành
Giường chiếu đượm say lờ lững mộng
Đá vàng mơ trỗi xạc xào canh
Thương ngào ngạt trải thơm tình nghĩa
Thoảng dặt dìu đưa rợp lá cành
Đường mật đẫm thơ nồng ảo diệu
Vương lòng mãi nguyện ấy cùng anh