Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2022 10:06, số lượt xem: 175

Hồng tim rực huyết nhiệt tăng dần
Rạng nẻo luôn truyền vọng đức nhân
Sông rợp toả bình yên quốc tổ
Cõi xanh hoài đượm thắm dân thần
Nồng trên dưới luyện rèn vươn chí
Lớn nghĩa ân đền quyết bỏ thân
Công chiến đạt ngời loang sách sử
Bồng thơm mãn kiếp vạn gia Trần

Trần gia vạn kiếp mãn thơm bồng
Sử sách loang ngời đạt chiến công
Thân bỏ quyết đền ân nghĩa lớn
Chí vươn rèn luyện dưới trên nồng
Thần dân thắm đượm hoài xanh cõi
Tổ quốc yên bình toả rợp sông
Nhân đức vọng truyền luôn nẻo rạng
Dần tăng nhiệt huyết rực tim hồng

*ranh giới