Ngẫm ngùi thương cảnh một đời hoa
Hờn dỗi kiếp đau héo lụn tà
Bận thắt nhừ thân mòn đất lại
Lèn giăng thảm kiếp bạc trời ra
Hận tình chôn lược vùi thân quý
Thầm mộng giấu son tủi phận già
Lẫn lộn huyền hư buồn nuột não
Cận kề đôi chốc chỉ mình ta

Ta mình chỉ chốc đôi kề cận
Não nuột buồn hư huyền lộn lẫn
Già phận tủi son giấu mộng thầm
Quý thân vùi lược chôn tình hận
Ra trời bạc kiếp thảm giăng lèn
Lại đất mòn thân nhừ thắt bận
Tà lụn héo đau kiếp dỗi hờn
Hoa đời một cảnh thương ngùi ngẫm

Thuận nghịch độc