Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2018 14:28, số lượt xem: 340

Tổ quốc rao lời diệt Hán gian
Quyết tâm dẹp hết lũ tham tàn
Niềm tin sắt đá là vô hạn
Ý chí kiên cường ấy lá gan
Giặc đến toàn dân dùng lực cản
Thù xâm kẻ sỹ dậy mưu tràn
Dù cho địch mạnh đừng mau chán
Vận nước hiểm nghèo thậm khổ đan

Vận nước hiểm nghèo thậm khổ đan
Nội xâm ngoại kích nhũng tham tràn
Biển Đông Tàu phỉ gieo nhiều đạn
Ngư phủ Việt mình xót ruột gan
Sáu chữ mê lừa tôm cá cạn
Răng môi tráo phỉnh núi sông tàn
Người dân cả nước đừng than vãn
Tổ quốc rao lời diệt Hán gian

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm