Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 18/04/2018 10:11, số lượt xem: 240

Trong ngần huyễn ảo biếc mùa thâu
Thệ nhớ hoài thương mải miết sầu
Lòng quấn quyện tim lèn dạ ngẩn
Quãng mù mê ngõ lịm tình sâu
Mong lời đượm ngát lâng nguyền toả
Ước giọng ngào thơm trỗi đoạn cầu
Dòng rẽ nuối xưa thuyền bỏ bến
Đông chìm ái mộng héo ngờ đâu

Đâu ngờ héo mộng ái chìm đông
Bến bỏ thuyền xưa nuối rẽ dòng
Cầu đoạn trỗi thơm ngào giọng ước
Toả nguyền lâng ngát đượm lời mong
Sâu tình lịm ngõ mê mù quãng
Ngẩn dạ lèn tim quyện quấn lòng
Sầu miết mải vương hoài nhớ thệ
Thâu mùa biếc ảo huyễn ngần trong

Thuận nghịch độc