Đông rồi cũng dần qua
Hoa cười Xuân chợt hé
Vui đời lên em nhé
Nắng sớm đã chan hoà.

Hoa thắm nở muôn nhà
Chào bước chân tuổi ngọc
Của hồn xuân mạc mộc
Của tình em thắm ngà.

Của mùa hoa sắc màu
Đậu vào lòng em đó...