Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2019 13:10, số lượt xem: 188

Sương trắng phủ nhoè huyễn ảo thông
Ngưỡng thầm thơ ái nẻo mờ trông
Thương đồi diệu cảnh thơm tràn mộng
Tưởng cõi hoan nguyền biếc lịm mong
Đường lượn dấu loang tình rợp bóng
Hướng quành mơ lựng ái ngời không
Vương trần tuyệt diễm lâng hồ sóng
Trường cũ bạn xưa ngoái chạnh lòng

Lòng chạnh ngoái xưa bạn cũ trường
Sóng hồ lâng diễm tuyệt trần vương
Không ngời ái lựng mơ quành hướng
Bóng rợp tình loang dấu lượn đường
Mong lịm biếc nguyền hoan cõi tưởng
Mộng tràn thơm cảnh diệu đồi thương
Trông mờ nẻo ái thơ thầm ngưỡng
Thông ảo huyễn nhoè phủ trắng sương