Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 11:47, số lượt xem: 90

Nhằm sinh giữa cảnh lắm giao thời
Cũng phải nương mình với cuộc chơi
Lặn nổi theo từng cơn hãm tiến
Thăng trầm  bám những nhịp trào lơi
Cân bằng phối hợp khi làm nghỉ
Cẩn trọng hình dung chỗ nói cười
Dẫu gió giông nhiều luôn ổn định
Đừng quên khẩu hiệu mãi yêu đời

Trời cho hiện hữu ở trên đời
Nguyện giữ vuông tròn chớ để vơi
Dẫu khắc tà ma đừng miệng chửi
Dù lâm nghịch cảnh ráng môi cười
Sai lầm sự thế nên nhìn thoảng
Loãng toẹt ta bà chỉ ngó chơi
Trọng nghĩa khinh tài tâm hiểu biết
Bình yên giữa loạn xứng đương thời