Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/03/2016 13:45, số lượt xem: 499

Ngời thắm giữa tim loáng nụ hồng
Vợi vời chan chứa dạ hoài trông
Mời thơ luyến nhuỵ tươi tràn ngóng
Tới nhạc reo tình đượm ước mong
Khơi nhớ lựng đầy vui ngát cổng
Đợi chờ len kết ngọt hừng không
Vơi dần não đắm mơ phùng vọng
Trời rạng nẻo thơm ái đẫm nồng

Nồng đẫm ái thơm nẻo rạng trời
Vọng phùng mơ đắm não dần vơi
Không hừng ngọt kết len chờ đợi
Cổng ngát vui đầy lựng nhớ khơi
Mong ước đượm tình reo nhạc tới
Ngóng tràn tươi nhuỵ luyến thơ mời
Trông hoài dạ chứa chan vời vợi
Hồng nụ loáng tim giữa thắm ngời

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm