Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2022 21:53, số lượt xem: 64

Thầy cô nhớ mãi lộng ơi người
Đạo nghĩa thơm lòng đẫm biếc khươi
Xây sắc diễm hồn trong trắng toả
Trỗi hương bền dạ sắt son cười
Dầy khao khát chữ bồi êm dịu
Sũng mộng mơ vần dệt thắm tươi
Mây tóc bạc viền tâm chói rạng
Đầy khuyên nhủ học gắng xa lười

Lười xa gắng học nhủ khuyên đầy
Rạng chói tâm viền bạc tóc mây
Tươi thắm dệt vần mơ mộng sũng
Dịu êm bồi chữ khát khao dầy
Cười son sắt dạ bền hương trỗi
Toả trắng trong hồn diễm sắc xây
Khươi biếc đẫm lòng thơm nghĩa đạo
Người ơi lộng mãi nhớ cô thầy