Chắp cánh ương uyên
Tình thơ thượng uyển
Nồng thơm lưu luyến
Chung một con thuyền.

Em mãi nhủ khuyên
Dầu trời đất chuyển
Tình không suy suyển
Vẫn mãi lưu truyền.

Mộng ước hoài nguyên
Ái ân quấn quyện
Tim lòng dệt quyến
Mãi thắm mơ huyền.

Tiền kiếp nồng duyên
Đời này thoả nguyện
Trầu cau thành chuyện
Gừng muối trao nguyền…