15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/02/2020 16:18, số lượt xem: 514

Đôi người lỡ dở giữa thằng ông
Chúng bạn kêu nhầm ấy bẩm ông
Tuổi nhẩm xem chừng chưa tới cụ
Râu nhìn lại xứng hẳn vào ông
Lương tiền hứng khởi mòn thân ví
Quán rượu la đà đáng mặt ông
Kể xấu bên ngoài dân lớn miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông

Trên đời có cháu sẽ là ông
Trẻ nít luôn mồm dạ kiến ông
Giã biệt nhiều năm sầu gọi nó
Mơ màng diễm phúc được làm ông
Ngày xưa đứng cạnh buồn thân nó
Hiện tại cao tầng xứng vị ông
Ngoái lại mà thương thời phận nó
Trong làng sống mãi cũng thành ông