Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 16:27, số lượt xem: 88

Hãy sống vui tình mở dạ chân
Và luôn cảm xúc ngợi ca vần
Bền tâm rộng rãi đầy hương phấn
Trọn ý vô bờ toả nghĩa thân
Sách vở xem hoài siêng dẫu bận
Cầm thư quý mãi diệu nên phần
Cần chi cướp giật cho đời bẩn
Tất cả như là một quãng vân

Tất cả như là một quãng vân
Trời cho số mệnh rỡ hương phần
Bao lời hớn hở lòng an phận
Những buổi êm đềm trí hiệp thân
Dõi mượt mà tranh ngoài cổ trấn
Tầm ngan ngát cảnh giữa câu vần
Trần gian chẳng luỵ nhiều vương vấn
Hãy sống vui tình mở dạ chân