Lạc lõng lung lờ lấp lửng liên
Lùa la lảnh lót lắc lay liền
Lăng loàn lối lịm lơ là lọt
Lịch lãm loa lồng lả lướt lên
Lọc lõi lu luồn lem lẻ lưới
Lừ loe lộ loã luốc ly liềm
Lưng lòng lạnh lẽo lìa lưu luyến
Lưỡng lự làm lơ lắt lẻo lền

Lấp lửng lùa len lạnh lẽo làn
Loa lời lủng lẳng lịm loài lan
Lơ là lối lạc lem lầm luống
Lặng lẽ liếp lay lả lướt làng
Lo lắng lầm lỳ len lớp lợn
Lỡ lầm lỗi liếc lọt loài lang
Lết lê la liệt làm lơ lụn
Lý luận lập lò lẵm liệt loang

Toàn chữ L