14.00
1 người thích
Đăng ngày 14/08/2019 13:05, số lượt xem: 285

Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Giọng mềm ru nhả thoáng chiều lơi
Sông ngào ngọt điệu chao vàng lối
Trống bập bùng sương vọng biếc lời
Nồng đượm nghĩa ân hoài rạng mới
Bổng lừng duyên phước mãi giòn tươi
Trong ngoài quấn quyện vui mùa tới
Lòng đẫm tiếng quê gió gọi mời

Mời gọi gió quê tiếng đẫm lòng
Tới mùa vui quyện quấn ngoài trong
Tươi giòn mãi phước duyên lừng bổng
Mới rạng hoài ân nghĩa đượm nồng
Lời biếc vọng sương bùng bập trống
Lối vàng chao điệu ngọt ngào sông
Lơi chiều thoáng nhả ru mềm giọng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng