Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2020 20:07, số lượt xem: 116

Lòng quặn phút vương vọng luyến sầu
Thắt nguyền ran tím lặng tình đau
Mong chờ mãi ấy thời tan lạc
Đợi ngóng hoài nao thuở úa nhàu
Hồn rã gió thương đời xót cội
Thể tàn mưa nhớ dạ lèn ngâu
Trông mùa đẹp lại về hoan lạc
Nồng đẫm giọt yêu đượm thắm màu

Màu thắm đượm yêu giọt đẫm nồng
Lạc hoan về lại đẹp mùa trông
Ngâu lèn dạ nhớ mưa tàn thể
Cội xót đời thương gió rã hồn
Nhàu úa thuở nao hoài ngóng đợi
Lạc tan thời ấy mãi chờ mong
Đau tình lặng tím ran đời thắt
Sầu luyến vọng vương phút quặn lòng