Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2021 00:04, số lượt xem: 105

Huyền Trân chấp lệnh thánh ban truyền
Đến cõi Chiêm Thành lễ hợp duyên
Giã biệt tình nhân ngùi hẹn ước
Vầy hôn đại đế rạng mơ nguyền
Dài thêm Tổ quốc nhiều quan ải
Hẹp bớt tâm lòng lắm nỗi chuyên
Mở nước quên đời không quản ngại
Anh thư diễm tiếng vọng sơn tuyền

Tiếng gọi ngàn xa thẳm vọng tuyền
Chiêm Thành xứ lạ giữ đường chuyên
Chàng Chung đứt nghĩa sầu tim khóc
Đại đế vầy hương dệt khúc nguyền
Rộng nẻo quê mình thêm rạng ánh
Đau vùng số phận khiến ngùi duyên
Lòng son tận hiến nào quan ngại
Nữ chúa Huyền Trân mãi được truyền