Xa cách dẫu lòng đẫm thắm yêu
Lả mong chờ lụn dáng nương kiều
Qua nguyền xót ái tê buồn diệu
Rã mộng tan tình buốt quạnh liêu
Hoa nguyệt chốn nào không dấu liễu
Quả nhân đường hiện chẳng âm diều
Ta sầu não trí mê mù điệu
Trà nhạt úa rơi thảm thiết chiều

Chiều thiết thảm rơi úa nhạt trà
Điệu mù mê trí não sầu ta
Diều âm chẳng hiện đường nhân quả
Liễu dấu không nào chốn nguyệt hoa
Liêu quạnh buốt tình tan mộng rã
Diệu buồn tê ái xót nguyền qua
Kiều nương dáng lụn chờ mong lả
Yêu thắm đẫm lòng dẫu cách xa

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm