Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2020 11:59, số lượt xem: 111

Xa cách dẫu lòng giữ mãi yêu
Vẫn như nghe nhớ vọng thương chiều
Ta nguyền sót lại vương mơ hoảng
Bạn ước tan rồi thảng mộng tiêu
Ba nguyệt phím nào len tiếng nhạc
Mấy thu trời có vẳng âm diều
Mà thôi xót hỡi tình xiêu lạc
Xa cách dẫu lòng giữ mãi yêu

Yêu mãi giữ lòng dẫu cách xa
Lạc xiêu tình hỡi xót thôi mà
Diều âm vẳng có trời thu lạc
Nhạc tiếng len nào phím nguyệt ba
Tiêu mộng thảng rồi tan ước bạn
Hoảng mơ vương lại sót nguyền ta
Chiều thương vọng nhớ nghe như vẫn
Yêu mãi giữ lòng dẫu cách xa