Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2020 17:57, số lượt xem: 133

Đông chát đắng hồn giữa héo vương
Luyến lưu sầu vỡ nát xưa đường
Lòng duyên xót mỏi đời tan ái
Nghĩa dạ đau mòn tuổi úa thương
Trông đợi dáng nào hôm lộng gió
Dại khờ tim ấy thưở dầm sương
Dòng thơ rã thệ buồn xa vắng
Đông chát đắng hồn giữa héo vương

Vương héo giữa hồn đắng chát đông
Vắng xa buồn thệ rã thơ dòng
Sương dầm thuở ấy tim khờ dại
Gió lộng hôm nào dáng đợi trông
Thương úa tuổi mòn đau dạ nghĩa
Ái tan đời mỏi xót duyên lòng
Đường xưa nát vỡ sầu lưu luyến
Vương héo giữa hồn đắng chát đông