Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2022 23:12, số lượt xem: 134

Trời chan gió thoảng mù mây đọng
Diễm lệ tranh ngời thu trải bóng
Vịnh lả lơi xoè rú vẽ cong
Lời ve vãn quyến dù buông lỏng
Xàng xê giấc ngãi ủ say dòng
Gạ gẫm men tình ru toả sóng
Phả đượm tao đàn vũ khúc trong
Trà chuyên tửu rót vù quay lọng

Trời chan gió thoảng đọng mây mù
Diễm lệ tranh ngời bóng trải thu
Vịnh lả lơi xoè cong vẽ rú
Lời ve vãn quyến lỏng buông dù
Xàng xê giấc ngãi dòng say ủ
Gạ gẫm men tình sóng toả ru
Phả đượm tao đàn trong khúc vũ
Trà chuyên tửu rót lọng quay vù