muôn đời diễm phím tơ
Hoài vui dẫu tim phờ
tròn mộng bừng thơm ước
vẹn lòng toả rợp mơ
anh hào lưu luyến trỗi
thục nữ khát khao chờ
thắm dệt tình thi hữu
vô cùng những áng thơ

diễm lệ bén hồn thơ
hoà âm thoả hẹn chờ
tình nhân mời mọc nũng
lãng tử dập dềnh mơ
thơm thảo dù khuya muộn
mặn mà dẫu trí phờ
châm trà trăng sáng tỏ
bạn hữu kết hồng tơ