15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/10/2020 20:51, số lượt xem: 144

Niềm tin Tổ quốc mãi xanh mầu
Đất nước yên bình sáng tận đâu
Hãy quét sài lang cùng cánh hẩu
Đừng thêm gió bão kẻo dân rầu
Tham quyền chả khác chi loài cẩu
Nhũng vị y sì loại óc trâu
Giữa lớp cô thầy không được ẩu
Hằng mơ giáo dục ngẩng cao đầu

Từng niên khoá học toả muôn mầu
Chớ soạn ngôn từ kiểu đẩu đâu
Tốt nghiệp môn sinh đều hiểu thấu
Bồi thu bố mẹ chẳng lo rầu
Chu toàn giống thể tình thân mẫu
Giảng dạy không là loại chó trâu
Hiệu trưởng rèn gương dừng chuyện xấu
Làm sao xứng đáng ở ngôi đầu

Hàng năm tốt nghiệp biếc thơm mầu
Hiệu quả công bằng dẫu tại đâu
Dạy giỏi trường hay thời sẽ đậu
Bài thay điểm sửa ắt hơi rầu
Ngàn xưa dữ đến nơi vòm khẩu
Vạn thuở ngu vào chỗ ý trâu
Lợi hám sùng danh nhà cửa lậu
Nhằm khi hiểm hoạ phủ lên đầu

Trường công lãnh đạo chớ hoen mầu
Hiệu trưởng ân cần chẳng khó đâu
Kiểm ngạch thăng hàm xa lệ xấu
Tìm phe lựa nhóm khiến dân rầu
Thanh tra vạch mặt đày con sấu
Đại chúng thêm lời đốt lũ trâu
Giảng dạy thầy cô hoà nhịp tấu
Làm cho quốc sách hiển vinh đầu