Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2019 11:06, số lượt xem: 258

Em đãi bạn lòng trỗi phím quen
Thoảng mơ dìu lịm sáng gương đèn
Thềm sương khoái đượm ngon ngào phả
Nẻo nguyệt hoan ngời mải miết chen
Đêm dạ thoả nồng chan chứa vẩy
Sáng tim lừng huyễn thiết tha chèn
Mềm môi diễm tuyệt ngời cung cấm
Thêm dậy ái tình mộng trắng đen

Đen trắng mộng tình ái dậy thêm
Cấm cung ngời tuyệt diễm môi mềm
Chèn tha thiết huyễn lừng tim sáng
Vẩy chứa chan nồng thoả dạ đêm
Chen miết mải ngời hoan nguyệt nẻo
Phả ngào ngon đượm khoái sương thềm
Đèn gương sáng lịm dìu mơ thoảng
Quen phím trỗi lòng bạn đãi em