Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2022 09:13, số lượt xem: 49

Mong ngày tái ngộ khải hoàn ca
Những khúc bình an trải mọi nhà
Gắng giữ biên thuỳ ngăn kẻ giặc
Song hành tổ quốc diệt tà ma
Toàn dân quyết thủ yên bờ cõi
Nghĩa nước đền ơn vẹn hải hà
Chữ Việt muôn đời lan toả lớn
Tâm lòng gửi gắm miệt gần xa

Tâm lòng gửi gắm miệt gần xa
Bão tố trùng dương chẳng nệ hà
Dũng khí toàn quân bừng lịch sử
Anh tài bốn cõi dẹp bầy ma
Đàn con ngọc nữ ngời danh nước
Lũ cháu Hùng Vương rạng nẻo nhà
Nối đảo Trường Sa bằng hậu đãi   
Mong ngày tái ngộ khải hoàn ca