Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/08/2021 23:33, số lượt xem: 93

Bến hỡi ân tình mãi vẹn mong
Ngàn năm thương nhé giữ tươi hồng
Đòng đưa cánh diệu mềm tao võng
Lả lướt nguyền thơm đượm khuỷnh lòng
Chớ để lửa hương nhầm nẻo trống
Và đừng ân ái chịu vòm không
Từng đêm lịm ngát niềm hoan bổng
Để cõi duyên trần thoả ước trông

Duyên trần thoả ước vạn niềm trông
Minh nguyệt tuyền vân vũ khúc lồng
Ngan ngát dốc tình câu huyễn đọng
Mơ màng vịnh ái nốt huyền mong
Mà nghe lâng nhớ trườn qua mộng
Lại thấy trầm mê lướt dạo lòng
Thương nhé cho hồn luôn luyến vọng
Bạc bàng mắt diễm đợi triền sông