Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2022 18:18, số lượt xem: 38

Tàu kia thủ đoạn khó đi cờ
Nhiễu sự tam bành phủ trướng cơ
Hỗ trợ phi tuần dương bốn biển
Trường chinh hoả tiễn gác ven bờ
Trung thành chiến sĩ hoài vang dội
Xảo trá quân thù sẽ rụi ngơ
Tổ quốc bình yên đời dễ chịu
Toàn dân vượt khỏi ách lu mờ

Nỗ lực trừ gian khó thể mờ
Quân Tàu thói hạm chẳng làm ngơ
Trường chinh dũng khí bừng tâm trạng
Chuẩn bị kỳ công trấn cõi bờ
Tuấn mã tung hoành nên lịch sử
Anh hùng hải chiến đoạt thời cơ
Vì non nước Việt thề trung nghĩa
Cả quyết ngàn năm vững ngọn cờ