Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/08/2019 11:21, số lượt xem: 241

Thương xót giữa lòng toả đớn đau
Hướng mơ tàn rụi ái phai màu
Vương sầu tủi dạ tê tình náu
Vướng hẻo thân buồn ủ mặt cau
Sương phủ loạn thề tan ngọc báu
Phượng xa lìa ái đoạ tim nhàu
Hương tình rã nguyện thay lòng láu
Trường đoạn nỗi gây khiến lỡ tàu

Tàu lỡ khiến gây nỗi đoạn trường
Láu lòng thay nguyện rã tình hương
Nhàu tim đoạ ái lìa xa phượng
Báu ngọc tan thề loạn phủ sương
Cau mặt ủ buồn thân hẻo vướng
Náu tình tê dạ tủi sầu vương
Màu phai ái rụi tàn mơ hướng
Đau đớn toả lòng giữa xót thương