Phạm lỗi ú a tại… bởi… vì….
Chân thành hối cải chả nhằm khi
Lờ nhân đạo có hồi như khỉ
Lắm lúc vô tròng vuột lễ nghi
Cứ ngỡ tâm hồn nhao nhộn tí
Nào hay nhân thế nỏ ra gì
Làm cho kiếp phận càng thêm bí
Khiến mãi loay hoay đến lỡ thì

Khiến mãi loay hoay đến lỡ thì
Lần khân loạng choạng nói thêm gì
Ta thành thực bớt lời hoa mỹ
Đổi giọng bốc đồng chúng khả nghi
Thây kệ dạ người như cuộn chỉ
Mặc tình miệng chúng bẩn nhiều khi
Sự đời tráo trở buồn tâm trí
Phạm lỗi ú a tại… bởi… vì….

Liên hoàn – Giao cổ - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm