Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2022 18:56, số lượt xem: 153

Sau lần hứa ngọt nhỏ chiều anh
Xúc cảm mùi loang chín trĩu cành
Màu sắc sũng trăng hò hẹn diễm
Ái tình thơm mộng giữ gìn thanh
Trau dìu dặt luyến chim ngời tuyệt
Nũng ngạt ngào yêu bướm mượt lành
Giàu huyễn ảo say bừng khúc diệu
Cau trầu ướp ngãi dệt lòng xanh

Xanh lòng dệt ngãi ướp trầu cau
Diệu khúc bừng say ảo huyễn giàu
Lành mượt bướm yêu ngào ngạt nũng
Tuyệt ngời ong luyến dặt dìu trau
Thanh gìn giữ mộng thơm tình ái
Diễm hẹn hò trăng sũng sắc màu
Cành trĩu chín loang mùi cảm xúc
Anh chiều nhỏ ngọt hứa lần sau