Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2021 16:40, số lượt xem: 88

Hồn linh chí sĩ lượn mây vàng
Để tạm nguôi hờn dẫu trái ngang
Lỡ chuốc ê chề nên bỏ mạng
Đành thua nhục nhã phải tan hàng
Toàn dân nhớ mặt nào tâm lãng
Giữa nước thương người thảy lệ mang
Chúng hãm tài năng thời chẳng rạng
Đường danh bất mãn lợi không màng

Đường danh bất mãn lợi không màng
Tiếc cõi tâm hùng biển hận mang
Số phải rơi đầu cay quãng mộng
Đời lâm rã vận nát bao hàng
Lu thời cảnh ngộ nhiều bi tráng
Hãm mệnh sa trường lắm ngổn ngang
Toả nén hương lòng tôn ngưỡng hạng
Hồn linh chí sĩ lượn mây vàng