Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2022 17:15, số lượt xem: 45

Trùng dương sóng dậy toả linh thần
Phúc của cơ đồ tạo nghĩa ân
Tổ quốc anh hùng xua lũ rận
Đường bay cẩm tú dệt muôn lần
Đăng trình lẽ sống hoài tin cẩn
Cảm xúc sơn hà mãi vọng ngân
Hãy nhớ phòng xa loài biển lận
Và xây dựng nước diễm vô ngần

Và xây dựng nước diễm vô ngần
Cổ tích muôn đời mãi rạng ngân
Quyết nổ biên thuỳ ngăn những bận
Hoài đâm lũ Hán dẹp bao lần
Lời cao nữ kiệt tưng bừng phấn
Nghĩa diệu anh hùng khảng khái ân
Tổ quốc sơn hà đang trỗi vận
Trùng dương sóng dậy toả linh thần