Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 19:16, số lượt xem: 34

Vòng thương diệu hảo ngát ngan lòng
Hóng thảo thơm nguyền trẩy đợi mong
Ong hứa hẹn dìu thơ biếc võng
Sóng lan tràn khảm phú xanh dòng
Thòng câu đẫm kết mê mù vọng
Ngóng nuộc êm chờ quấn quyện đong
Trong mải miết đời ru diễm bóng
Ròng mơ khúc phượng nhấp nhô phòng

Phòng nhô nhấp phượng khúc mơ ròng
Bóng diễm ru đời mải miết trong
Đong quấn quyện chờ êm nuộc ngóng
Vọng  mù mê kết đẫm câu thòng
Dòng xanh phú trải lan tràn sóng
Võng biếc thơ dìu hẹn hứa ong
Mong đợi khởi nguyền thơm thảo hóng
Lòng ngan ngát hảo diệu thương vòng