Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2020 19:59, số lượt xem: 237

Tha phương lâu lắm chửa thăm làng
Sinh kế buộc mình lẩn quẩn than
Mở mắt ngóng trông sầu mấy chặng
Phủi chân thương nhớ lệ bao hàng
Trong đời mà dạ như cồn vắng
Giữa thế ấy lòng tựa bãi hoang
Nguồn cội ai không xa xót lặng
Nhiều đêm thao thức tủi thân ràng

Nhiều đêm thao thức tủi thân ràng
Quê quán như người lại bỏ hoang
Núi chận mười phương rào tháng tháng
Sông giăng tứ phía phủ hàng hàng
Người đông ta lại đơn côi nản
Đời rộng mình đành bó hẹp than
Thơ thẩn u hoài trong thẳm vắng
Tha phương lâu lắm chửa thăm làng