Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/08/2016 23:10, số lượt xem: 581

Bờ thương lộng nhé bạt eo sầu
Quấn quyện tim rồi hết khổ đau
Mơ mộng ngọt ngào luôn thẫm biếc
Ước mong dào dạt mãi xa rầu
Nhờ duyên số đẹp ươm gừng muối
Đợi phước phần thơm lịm sắc màu
Thơ phú rượu tình chan chứa mộng
Tơ hồng kết hợp phối nguyền thâu

Thâu nguyền phối hợp kết hồng tơ
Mộng chứa chan tình rượu phú thơ
Màu sắc lịm thơm phần phước đợi
Muối gừng ươm đẹp số duyên nhờ
Rầu xa mãi dạt dào mong ước
Biếc thẫm luôn ngào ngọt mộng mơ
Đau khổ hết rồi tim quyện quấn
Sầu eo bạt nhé lộng thương bờ

Thuận nghịch độc