Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 18/04/2018 10:39, số lượt xem: 474

Một đám trời xanh loãng loạng loàng
Hai làn bạc phếch choảng choàng choang
Ba lần đen thủi hoang hoàng hoáng
Bốn khúc trắng phau quãng quạng quàng
Năm tím nâu buồn ngang ngáng ngãng
Sáu hồng đỏ lộng thoảng thoàng thoang
Bảy mùa xám xịt toàng toang toáng
Tám cuộc trùng dương khoảng khoạng khoàng

Tám dịp ghi lòng oảng oạng oang
Bảy hôm hắc ám đoảng đoang đoàng
Sáu kỳ thanh thoát choang choàng choảng
Năm buổi vọt vàng toảng toạng toang
Bốn họ tía lia hoàng hoáng hoảng
Ba bên tử biệt choáng choang choàng
Hai đầu lơ lửng quang quang quáng
Một hạt tâm tình loáng loạng loang

Toán thi - Sắc thái - Vỹ tam thanh - Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm