Thuyển ước bến yêu lịm ngát dòng
Ước tình chung thệ ngọt đời sông
Duyên ngào ngạt ước lâng nồng đợi
Ái ước ao thầm dõi thắm trông
Nguyền mãi ước ân choàng gối phượng
Ước luôn đầy nguyện kết tơ hồng
Chuyên lòng giữ ước cau trầu vẹn
Huyền diệu ước mơ quấn quyện lòng

Lòng quyện quấn mơ ước diệu huyền
Vẹn trầu cau ước giữ lòng chuyên
Hồng tơ kết nguyện đầy luôn ước
Phượng gối choàng ân ước mãi nguyền
Trông thắm dõi thầm ao ước ái
Đợi nồng lâng ước ngạt ngào duyên
Sông đời ngọt thệ chung tình ước
Dòng lịm ngát yêu bến ước thuyền

Thuận nghịch độc - Bát điệp