Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/10/2021 21:23, số lượt xem: 72

Ngô triều kém cỏi loạn bùng xây
Tụ nghĩa đền Lư hoả kế bầy
Bộ Lĩnh anh hùng thâu nẻo đấy
Tiên Hoàng đế nghiệp cưỡi rồng đây
Miền Đông giết địch quân hành trẩy
Cõi Bắc chiều dân thiện cảm đầy
Vạn Thắng Vương đời tôn mãnh hổ
Danh Cồ Việt đã loáng ngàn mây

Danh Cồ Việt đã loáng ngàn mây
Dũng lược nhiều phen tỏ chí đầy
Sẵn đội quân hùng  gom cả đấy
Hơn mười sứ loạn ngoẻo từ đây
Ngang tàng diệt luỹ ghi dài giấy
Dõng dạc điều binh phá khẳm bầy
Cảm đức anh tài yên cõi bậy
Cho toàn Tổ quốc vững bền xây