Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2019 16:56, số lượt xem: 305

Ngời sắc toả hương đẫm biếc thềm
Đượm lòng cung ái ngọt ngào đêm
Khơi dào dạt ý lâng bừng toả
Trỗi xạc xào tim phả dịu mềm
Lời ngát lịm gieo đờ đẫn lại
Mộng dài ươm kết vặc vằng thêm
Vơi đầy nuộc nghĩa thơm tình vẹn
Đời kiếp mãn Xuân diễm tuyệt kềm

Kềm tuyệt diễm Xuân mãn kiếp đời
Vẹn tình thơm nghĩa nuộc đầy vơi
Thêm vằng vặc kết ươm dài mộng
Lại đẫn đờ gieo lịm ngát lời
Mềm dịu phả tim xào xạc trỗi
Toả bừng lâng ý dạt dào khơi
Đêm ngào ngọt ái cung lòng đượm
Thềm biếc đẫm hương toả sắc ngời