Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2022 12:07, số lượt xem: 27

Mong trời toả rạng nắng mùa xuân
Dược thảo trời nam ắt cũng cần
Bệnh xá thêm giường cho lũ trẻ
Tim lòng dệt phước phủ đầu chân
Ngành Y nghiệp sáng hoài thơm cõi
Bác sỹ tài cao nở rạng thần
Cứu chữa muôn người qua tật hiểm
Tâm vàng lụa trắng rải hồng ân  

Tâm vàng lụa trắng rải hồng ân
Bác sỹ tài danh quả nhập thần
Sắc sảo trao bền hương nghĩa đượm
Êm đềm giữ đẹp khối tình chân
Ghi lòng tiếng dịu cô điều dưỡng
Cảm những lời ngay chú hậu cần
Dẫu dịch đang tuồn ra khắp nẻo
Mai này sẽ rạng nắng mùa xuân