Không có gì sẽ vẫn cứ như cũ,
cả chuyện hưởng những thứ ngày xưa
cũng sẽ không còn như thế. Những nỗi buồn của ta
sẽ khác không buồn nào giống buồn nào và ta
sẽ khác không ai giống ai trong nỗi buồn của mình.

Và không có gì sẽ vẫn cứ như cũ,
tuyệt đối không có gì. Những ý tưởng đơn giản sẽ
khác, không bao giờ, vì chúng sẽ được nói đơn giản hơn,
mới hơn. Trái tim sẽ biết mở ra như thế nào và tình yêu
sẽ không còn là tình yêu. Mọi thứ sẽ thay đổi.

Không có gì sẽ vẫn cứ như cũ
và cả điều ấy cũng sẽ mới ít nhiều, bởi vì dù sao,
trước đó, sự vật có thể giống nhau: buổi sáng,
phần còn lại của ngày, tối và đêm, nhưng không là bây giờ

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé