Quạ kêu đêm trăng sáng
Sông xanh lan can tà
Gió cao tiếng chày vọng
Sương lạnh cây còn hoa
Cùng bạn Tầm Dương đến
Nhà Việt nữ thôn xa
Nhìn nhau mệt như bụi
Lại càng tiếc tuổi hoa

tửu tận tình do tại