Người đi
đội nón bài thơ
Để cho ai tiếc
ngẩn ngơ suốt chiều
Câu thơ
chạm đến vần yêu
Trộm cài vành nón
Mà theo người về...