Hương quê ở với làng quê
Dòng mương nước lặng, luỹ tre xạc xào
Cánh đồng đang buổi xôn xao
Con đê, vạt cỏ, lời chào...
                            đều xanh...

Ca trù hát ở làng anh
Bài ca ấy... cũng để dành cho tôi
Người là người của xa xôi
Đi theo câu hát...
                   để rồi thương nhau...


Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996