Lời thương chưa nói cùng anh
Hoá thành món của để dành dài lâu

Lời thương không nói cùng nhau
Đêm về nói với nông sâu lòng mình

Lời thương giấu kín vẫn xinh…