Đây là môt bai thơ "mini" gọn nhẹ, với cách dùng tù tuơng phản, câu thơ rất ngắn gọn, đã diễn tả được tâm trạng không yên của tác giả trong mät đêm dài thao thúc không ngủ được...