Em là Trăng mà lại là Mi thứ
Lại là Em – âm giai chủ đêm này
Trăng chẳng mới bởi vì Em chẳng cũ
Bốn nghìn năm vừa giũ nửa cơn say.


Nguồn:
1. Tạp chí Nha Trang số 27, 11-1994
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995