Cành đêm chồi mầm mơn mởn,
Với tay ngắt cánh thượng huyền.
Quà mọn mừng em tuổi mới,
Chưng giữa giao thừa trái tim.


Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Báo Long An cuối tuần số đặc biệt xuân Quý Dậu 1993
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995