Mưa đưa võng
Nắng lắc nôi
Dỗ ru trọn vẹn một đời đam mê
Lãng du ngỡ lạc dặm về
Hải âu vạn lý tái tê cánh chùng
Ân tình hoá đá chờ mong
Cô liêu trầm tích trĩu lòng san hô
Ưu tư đầu sóng bạc phơ
Bờ mây xuân sắc bơ thờ bãi sương
Xoè tay tiếp đón ngọn buồn
Mù khơi hấp hối lá buồm thi ca
Đoạn trường con nước la đà
Một mai rơi rụng anh hoa ra ngoài
Xót xa bạc mệnh thiên tài
Nghìn thu ai giọt vắn dài tri âm?
Ba sinh hương lửa đăm đăm
Kết tinh hạt muối tận cùng đa truân
Ngậm ngùi hỏi biển trầm ngâm
Bao giờ mai một?
Thưa rằng:
- Một mai!


27.X.1991

Nguồn:
1. Tạp chí Nha Trang số 15, 11-1992
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995