Trường quan lặn lội bấy lâu nay
Ơn chúa chưa từng đáp mảy may
Tài kém thẹn vì nan phủ đốc
Mệnh vâng nên trải khắp đông tây
Ôm hoài bão nhớ ba xuân cỏ
Trót lạm vu qua mấy độ mai
Xa bạn thành Bàn tuy nuối tiếc
Sớm hôm gần mẹ đáng mừng thay!


tửu tận tình do tại